Základní charakteristika školy

Historie školy, úplnost a velikost školy, vybavení školy, charakteristika žáků

 

K otevření nové školní budovy včetně prostorné tělocvičny došlo dne 1. ledna 1973. Stará budova sloužila jako škola od roku 1838.

V současné době má naše škola pouze 1. stupeň a je pětitřídní. Součástí školy je mateřská škola, školní jídelna a školní družina (MŠ je v samostatné budově, školní jídelna a ŠD je ve společné budově se soukromými byty a učebnou ZUŠ Ivanovice na Hané, která zde má své detašované pracoviště).

            Školní budovy se nachází v klidné a okrajové části obce, v blízkosti je vybudováno víceúčelové hřiště, které je zároveň se školou (relaxace o přestávkách, hodiny Tv, kroužky, ŠD) maximálně využíváno i mimoškolními zájemci na kopanou, volejbal, tenis, nohejbal aj. Podobně je tomu i ve využití prostorné tělocvičny se samostatným vchodem, která je navíc vybavena i lezeckou stěnou.

            Hlavní budova je jednopodlažní, má světlé a estetické prostory. Učebny jsou dostatečně velké, všechny jsou vybaveny novým nábytkem, hracími kouty s koberci, počítačovou technikou.  Pro výuku informatiky je využívána odborná učebna s počítači a dataprojektorem. Škola má odpovídající hygienické zázemí (šatny, WC, vše v souladu s normami).  

            Materiální vybavení školy je na dobré úrovni, průběžně dochází k jeho obnově. Všechny učebny jsou vybaveny předepsaným školním nábytkem.

            Žáci k nám dojíždějí z obcí Dětkovice, Medlovice a Pačlavice, autobusové spojení je se všemi obcemi vyhovující. Naplněnost tříd v současné době splňuje podmínky úplné školy s 1. stupněm.

 

 

Charakteristika pedagogického sboru

 

            Pedagogický sbor je dlouhodobě stabilizovaný, plně kvalifikovaný (učitelky 1. stupně, učitel náboženství, vychovatelka). Z organizačních důvodů škola využívá pro výuku především výchov učitelky MŠ (vystudovala speciální pedagogiku).

 

 

Dlouhodobé projekty

 

            Škola je již od roku 1999 zapojena do akce „Školní mléko“, od roku 2010 do akce „Ovoce do škol.“

Dlouhodobě se v rámci výuky zapojujeme do akce „Zdravé zuby.“

Škola se v letech 2011 až 2013 zapojila do projektu „Učení je radost“ v rámci finanční podpory ESF (evropský sociální fond) – EU Peníze školám.

Škola se pravidelně zapojuje do mezinárodní matematické soutěže „Klokan.“

 

 

Spolupráce s rodiči a veřejností

 

            Zákonní zástupci jsou pravidelně informováni o výsledcích práce dětí, spolu se Spolkem rodičů se škola podílí na třídních schůzkách, dále se konají pravidelně individuální konzultace o chování a prospěchu. Rodiče mají možnost navštívit své děti při tradiční akci Den otevřených dveří. Škola organizuje různé kulturní akce pro veřejnost – besídky, relace v místním rozhlasu, školní akademie, sportovní soutěže, výstavy (zde úzce spolupracujeme i s místním muzeem a OÚ Dětkovice). Aktuální informace o veškerém dění ve škole rodiče získávají rovněž prostřednictvím webových stránek školy.

            Na naší škole je zřízena tříčlenná školská rada, která se schází nejméně dvakrát ročně, schvaluje a projednává školní řád (součástí jsou i pravidla pro hodnocení žáků), ŠVP, výroční zprávu aj.     

            Škola spolupracuje s dalšími subjekty – PPP Vyškov, městys, spádové mateřské školy, místní knihovna, muzeum ve Vyškově, hasiči, chovatelé, Červený kříž aj.

 

 

Volnočasové aktivity

 

            Škola je detašovaným pracovištěm ZUŠ Ivanovice na Hané, žáci mohou docházet do hudebního a tanečního oddělení, do výuky sólového zpěvu. Spolupráce se ZUŠ je dlouhodobě na velmi dobré úrovni – společné besídky, zahájení a zakončení školního roku aj.

            Velký zájem ze strany žáků je o zájmové kroužky – tělovýchovný, výtvarný, aerobik, florbal.